سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قیمت طلا امروز ساعت 9:30 روز (جمعه)

روند نزولی معاملات آتی طلا در مدتی کوتاه و مبتنی بر نمودارها هم چنان بر بازار فلز زرد حاکم است، اگرچه نمودارها بیان گر وضعیت بهتری در بازار نقره هستند، معاملات نقره به شکلی قابل توجه در برابر عوامل نزولی مقاومت به خرج می‌دهند. بر این اساس روز گذشته نرخ طلا با 21.40 دلار افت به نرخ 1776.80 دلار در هر اونس و نقره با 0.169 دلار افت به نرخ 27.69 دلار در هر اونس معامله شد.


پیش بینی قیمت طلا امروز چهارشنبه ششم اسفند ماه 1399

پیش بینی شده است که قیمت هر گرم طلای 18 عیار به دلیل افزایش تقاضا برای طلا که هر سال با نزدیک شدن به سال نو در بازار وجود دارد بین یک میلیون و 80 هزار تومان تا یک میلیون و 120 هزار تومان در نوسان باشد. همچنین پیش‌بینی می‌کنیم که قیمت هر سکه بهار آزادی نیز در کانال 11 تا 12 میلیون تومان طی یک ماه آینده در نوسان باشد.


قیمت روز طلای 24 عیار روز یک شنبه مورخ 21 دی 99

 قیمت روز طلای 24 عیار روز یک شنبه مورخ 21 دی 99  به1,754,300تومانرسیدکهنسبتبه154روزپیش،افزایش18.91درصدیداشتهاست.


قیمت روز طلا امروز شنبه پانرده اذر ماه 99

به گزارشاقتصادآنلاینبهنقلازایسنا،بامعکوسشدنقابلتوجهروندقیمتطلادرچندینروزاولدسامبر،بهنظرمیرسدخریدارانکنترلکاملبازاررابهدستگرفتهاند. بازارطلابهبالاترینسطحقیمت

دریکهفتهگذشتهرسیدهونسبتبهروزدوشنبهکهپایین ترینرکورد4ماه قبلی راثبتکردهبود،بهبودقابلتوجهیپیداکردهاست.

دارین نیوسام،رییسشرکتنیوسامآنالایزاظهارکرد: پسازاینکهطلاازحمایتدرسطح1767دلاربهبودیافت،شاهد افزایش چشم گیرقیمت هابودیموروندکوتاهمدتبهقیمتهایبالاتردرهفتهجاریاشارهدارد.

در نظرسنجیهفتهجاریکیتکونیوزازکارشناسانوالاستریت،14نفرشرکتکردندکهازمیانآنها10نفرمعادل71درصدبهافزایشقیمتویکنفرمعادلهفتدرصدبهکاهشقیمتطلارایدادندوسهنفر

معادل21درصدنظرینداشتند.

در نظرسنجیهفتهجاریازسرمایهگذاران،1147نفرشرکتکردندکهازمیانآنها،743نفرمعادل65درصدبهافزایشقیمتطلاو231نفرمعادل20درصدبهکاهشقیمتطلارایدادندو173نفرمعادل15درصدنظرینداشتند.

در نظرسنجیهفتهجارینظراتنسبتبههفتهپیشکهاکثرتحلیلگراننظرمنفیبهطلاداشتندوخوشبینیدرمیانسرمایهگذارانبهپایین ترینحددرچندسالاخیرنزولکردهبود،تغییرقابلتوجهیپیداکرد.

بهایمعاملاتهراونسطلادرمعاملاتروزجمعهبازارنیویورکبا0.1درصدکاهش،در1840دلاربستهشدامابرایکلهفتهبیشازسهدرصدافزایشداشت.

اکثر تحلیلگرانخاطرنشانکردندکهبهبودقیمتطلاازپایینترینقیمتنوامبر،نیرویمثبتتکنیکالقویدربازارایجادکردهاست.