سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قیمت روز طلا امروز شنبه پانرده اذر ماه 99

به گزارشاقتصادآنلاینبهنقلازایسنا،بامعکوسشدنقابلتوجهروندقیمتطلادرچندینروزاولدسامبر،بهنظرمیرسدخریدارانکنترلکاملبازاررابهدستگرفتهاند. بازارطلابهبالاترینسطحقیمت

دریکهفتهگذشتهرسیدهونسبتبهروزدوشنبهکهپایین ترینرکورد4ماه قبلی راثبتکردهبود،بهبودقابلتوجهیپیداکردهاست.

دارین نیوسام،رییسشرکتنیوسامآنالایزاظهارکرد: پسازاینکهطلاازحمایتدرسطح1767دلاربهبودیافت،شاهد افزایش چشم گیرقیمت هابودیموروندکوتاهمدتبهقیمتهایبالاتردرهفتهجاریاشارهدارد.

در نظرسنجیهفتهجاریکیتکونیوزازکارشناسانوالاستریت،14نفرشرکتکردندکهازمیانآنها10نفرمعادل71درصدبهافزایشقیمتویکنفرمعادلهفتدرصدبهکاهشقیمتطلارایدادندوسهنفر

معادل21درصدنظرینداشتند.

در نظرسنجیهفتهجاریازسرمایهگذاران،1147نفرشرکتکردندکهازمیانآنها،743نفرمعادل65درصدبهافزایشقیمتطلاو231نفرمعادل20درصدبهکاهشقیمتطلارایدادندو173نفرمعادل15درصدنظرینداشتند.

در نظرسنجیهفتهجارینظراتنسبتبههفتهپیشکهاکثرتحلیلگراننظرمنفیبهطلاداشتندوخوشبینیدرمیانسرمایهگذارانبهپایین ترینحددرچندسالاخیرنزولکردهبود،تغییرقابلتوجهیپیداکرد.

بهایمعاملاتهراونسطلادرمعاملاتروزجمعهبازارنیویورکبا0.1درصدکاهش،در1840دلاربستهشدامابرایکلهفتهبیشازسهدرصدافزایشداشت.

اکثر تحلیلگرانخاطرنشانکردندکهبهبودقیمتطلاازپایینترینقیمتنوامبر،نیرویمثبتتکنیکالقویدربازارایجادکردهاست.