سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قیمت روز طلای 24 عیار روز یک شنبه مورخ 21 دی 99

 قیمت روز طلای 24 عیار روز یک شنبه مورخ 21 دی 99  به1,754,300تومانرسیدکهنسبتبه154روزپیش،افزایش18.91درصدیداشتهاست.


قیمت روز طلا امروز شنبه پانرده اذر ماه 99

به گزارشاقتصادآنلاینبهنقلازایسنا،بامعکوسشدنقابلتوجهروندقیمتطلادرچندینروزاولدسامبر،بهنظرمیرسدخریدارانکنترلکاملبازاررابهدستگرفتهاند. بازارطلابهبالاترینسطحقیمت

دریکهفتهگذشتهرسیدهونسبتبهروزدوشنبهکهپایین ترینرکورد4ماه قبلی راثبتکردهبود،بهبودقابلتوجهیپیداکردهاست.

دارین نیوسام،رییسشرکتنیوسامآنالایزاظهارکرد: پسازاینکهطلاازحمایتدرسطح1767دلاربهبودیافت،شاهد افزایش چشم گیرقیمت هابودیموروندکوتاهمدتبهقیمتهایبالاتردرهفتهجاریاشارهدارد.

در نظرسنجیهفتهجاریکیتکونیوزازکارشناسانوالاستریت،14نفرشرکتکردندکهازمیانآنها10نفرمعادل71درصدبهافزایشقیمتویکنفرمعادلهفتدرصدبهکاهشقیمتطلارایدادندوسهنفر

معادل21درصدنظرینداشتند.

در نظرسنجیهفتهجاریازسرمایهگذاران،1147نفرشرکتکردندکهازمیانآنها،743نفرمعادل65درصدبهافزایشقیمتطلاو231نفرمعادل20درصدبهکاهشقیمتطلارایدادندو173نفرمعادل15درصدنظرینداشتند.

در نظرسنجیهفتهجارینظراتنسبتبههفتهپیشکهاکثرتحلیلگراننظرمنفیبهطلاداشتندوخوشبینیدرمیانسرمایهگذارانبهپایین ترینحددرچندسالاخیرنزولکردهبود،تغییرقابلتوجهیپیداکرد.

بهایمعاملاتهراونسطلادرمعاملاتروزجمعهبازارنیویورکبا0.1درصدکاهش،در1840دلاربستهشدامابرایکلهفتهبیشازسهدرصدافزایشداشت.

اکثر تحلیلگرانخاطرنشانکردندکهبهبودقیمتطلاازپایینترینقیمتنوامبر،نیرویمثبتتکنیکالقویدربازارایجادکردهاست.


نرخ طلا امروز شنبه پانزده اذر 1399

امروز  شنبه  پانزده اذر 1399 قیمت طلای 18عیار در هر گرم هم یک‌میلیون و 142 هزار تومان، قیمت طلای 24عیار در هر گرم یک‌میلیون 504 هزار تومان و هر مثقال طلا 4 میلیون و 950 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.

 قیمت طلا امروز پانزده اذر

قیمت زنده

تغییر

کمترین

بیشترین

زمان

طلای 18 عیار

11,280,000

(0.02%) 2,000

11,243,000

11,442,000

12:39:52

طلای 24 عیار

15,040,000

(0.02%) 3,000

14,991,000

15,255,000

12:39:52

طلای دستدوم

11,129,700

(0.02%) 2,280

11,093,260

11,289,160

12:39:52

گرم نقره999

208,300

(0.34%) 700

208,300

208,300


ارزش هرگرم طلا امروز سه شنبه 9/11

ارزش هرگرم  طلای 18 عیار امروز سه شنبه 9/11 یک‌میلیون و 73 هزار تومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم یک‌میلیون 407 هزار تومان و هر مثقال طلا 4 میلیون و 650 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.


قیمت طلا ی 24عیار روز سه شنبه مورخ 11 اذر 99

طلا ی 24عیار روز سه شنبه مورخ 11 اذر 99  با نرخ 14,772,000 ثبت گزدید.

 

عنوان 

                                

قیمت زنده              

تغییر                     

کمترین

بیشترین          

زمان                 

طلای 18 عیار

11,079,000

(4.96%) 524,000

10,553,000

11,179,000

19:59:24

 

طلای 24 عیار

14,772,000

(4.97%) 699,000

14,070,000

14,905,000

19:59:24