سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نرخ طلای 18 عیار امروز سه شنبه 11 اذر ماه

 

نرخ طلای 18 عیار امروز سه شنبه 11 اذر ماه 1,107,900 در سامانه ثبت شد.

به گفتهرئیساتحادیهطلاوجواهرتهران،قیمتطلاامروزگرانشد. علتافزایشقیمتطلاوسکهروندصعودیقیمتدلار،انسجهانیونزدیکشدنبهپایانمحدودیت‌هایکروناییاست. ممکناستبابازشدنواحدهایصنفیقیمتطلامجددروندنوسانیداشتهباشد.

ابراهیم محمدولیمعتقداست: هنوزعلتافزایشقیمتانسجهانیمعلومنیست. ممکناستبابازشدنواحدهایصنفیقیمتطلاکمیبیشترازمحدودهفعلیخریدوفروششود.

هر چندکهرئیساتحادیهطلاروندقیمتطلاوسکهرابعدازمحدودیت‌هایکروناییافزایشیپیش‌بینیمی‌کندامادیروزنادربذرافشان،دبیرهیاتمدیرهاتحادیهطلایتهرانگفتهبود: «قیمتطلاروندباثباتیدارد. دراینشرایطافزایشقیمتطلاغیرمنطقیاست.»