سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قیمت طلا امروز ساعت 9:30 روز (جمعه)

روند نزولی معاملات آتی طلا در مدتی کوتاه و مبتنی بر نمودارها هم چنان بر بازار فلز زرد حاکم است، اگرچه نمودارها بیان گر وضعیت بهتری در بازار نقره هستند، معاملات نقره به شکلی قابل توجه در برابر عوامل نزولی مقاومت به خرج می‌دهند. بر این اساس روز گذشته نرخ طلا با 21.40 دلار افت به نرخ 1776.80 دلار در هر اونس و نقره با 0.169 دلار افت به نرخ 27.69 دلار در هر اونس معامله شد.


قیمت طلا ی 24عیار روز سه شنبه مورخ 11 اذر 99

طلا ی 24عیار روز سه شنبه مورخ 11 اذر 99  با نرخ 14,772,000 ثبت گزدید.

 

عنوان 

                                

قیمت زنده              

تغییر                     

کمترین

بیشترین          

زمان                 

طلای 18 عیار

11,079,000

(4.96%) 524,000

10,553,000

11,179,000

19:59:24

 

طلای 24 عیار

14,772,000

(4.97%) 699,000

14,070,000

14,905,000

19:59:24


نرخ طلای 18 عیار امروز سه شنبه 11 اذر ماه

 

نرخ طلای 18 عیار امروز سه شنبه 11 اذر ماه 1,107,900 در سامانه ثبت شد.

به گفتهرئیساتحادیهطلاوجواهرتهران،قیمتطلاامروزگرانشد. علتافزایشقیمتطلاوسکهروندصعودیقیمتدلار،انسجهانیونزدیکشدنبهپایانمحدودیت‌هایکروناییاست. ممکناستبابازشدنواحدهایصنفیقیمتطلامجددروندنوسانیداشتهباشد.

ابراهیم محمدولیمعتقداست: هنوزعلتافزایشقیمتانسجهانیمعلومنیست. ممکناستبابازشدنواحدهایصنفیقیمتطلاکمیبیشترازمحدودهفعلیخریدوفروششود.

هر چندکهرئیساتحادیهطلاروندقیمتطلاوسکهرابعدازمحدودیت‌هایکروناییافزایشیپیش‌بینیمی‌کندامادیروزنادربذرافشان،دبیرهیاتمدیرهاتحادیهطلایتهرانگفتهبود: «قیمتطلاروندباثباتیدارد. دراینشرایطافزایشقیمتطلاغیرمنطقیاست.»