سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قیمت روز طلای 24 عیار روز یک شنبه مورخ 21 دی 99

 قیمت روز طلای 24 عیار روز یک شنبه مورخ 21 دی 99  به1,754,300تومانرسیدکهنسبتبه154روزپیش،افزایش18.91درصدیداشتهاست.