سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قیمت روز طلا امروز شنبه پانرده اذر ماه 99

به گزارشاقتصادآنلاینبهنقلازایسنا،بامعکوسشدنقابلتوجهروندقیمتطلادرچندینروزاولدسامبر،بهنظرمیرسدخریدارانکنترلکاملبازاررابهدستگرفتهاند. بازارطلابهبالاترینسطحقیمت

دریکهفتهگذشتهرسیدهونسبتبهروزدوشنبهکهپایین ترینرکورد4ماه قبلی راثبتکردهبود،بهبودقابلتوجهیپیداکردهاست.

دارین نیوسام،رییسشرکتنیوسامآنالایزاظهارکرد: پسازاینکهطلاازحمایتدرسطح1767دلاربهبودیافت،شاهد افزایش چشم گیرقیمت هابودیموروندکوتاهمدتبهقیمتهایبالاتردرهفتهجاریاشارهدارد.

در نظرسنجیهفتهجاریکیتکونیوزازکارشناسانوالاستریت،14نفرشرکتکردندکهازمیانآنها10نفرمعادل71درصدبهافزایشقیمتویکنفرمعادلهفتدرصدبهکاهشقیمتطلارایدادندوسهنفر

معادل21درصدنظرینداشتند.

در نظرسنجیهفتهجاریازسرمایهگذاران،1147نفرشرکتکردندکهازمیانآنها،743نفرمعادل65درصدبهافزایشقیمتطلاو231نفرمعادل20درصدبهکاهشقیمتطلارایدادندو173نفرمعادل15درصدنظرینداشتند.

در نظرسنجیهفتهجارینظراتنسبتبههفتهپیشکهاکثرتحلیلگراننظرمنفیبهطلاداشتندوخوشبینیدرمیانسرمایهگذارانبهپایین ترینحددرچندسالاخیرنزولکردهبود،تغییرقابلتوجهیپیداکرد.

بهایمعاملاتهراونسطلادرمعاملاتروزجمعهبازارنیویورکبا0.1درصدکاهش،در1840دلاربستهشدامابرایکلهفتهبیشازسهدرصدافزایشداشت.

اکثر تحلیلگرانخاطرنشانکردندکهبهبودقیمتطلاازپایینترینقیمتنوامبر،نیرویمثبتتکنیکالقویدربازارایجادکردهاست.


قیمت اونس طلا امروز شنبه 15 اذر ماه

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، هم ‌اکنون شنبه 15 اذر ماه در بازار داخلی قیمت طلای 18عیار هر گرم یک‌میلیون و 142هزار تومان، قیمت دلار 26 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 12 میلیون و 400 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 11 میلیون و 300 هزار تومان است.

قیمت طلا امروز 15 اذر 99

داغ ترین /کاهشی

قیمت زنده

تغییر

انس پلاتین

1,070.50

(0.33%) 3.50

طلای 24 عیار

14,994,000

(0.33%) 49,000

طلای 18 عیار / 750

11,245,000

(0.33%) 37,000

مثقال طلا

48,760,000

(0.23%) 110,000


ارزش هرگرم طلا امروز سه شنبه 9/11

ارزش هرگرم  طلای 18 عیار امروز سه شنبه 9/11 یک‌میلیون و 73 هزار تومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم یک‌میلیون 407 هزار تومان و هر مثقال طلا 4 میلیون و 650 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.