سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پیش بینی قیمت طلا امروز چهارشنبه ششم اسفند ماه 1399

پیش بینی شده است که قیمت هر گرم طلای 18 عیار به دلیل افزایش تقاضا برای طلا که هر سال با نزدیک شدن به سال نو در بازار وجود دارد بین یک میلیون و 80 هزار تومان تا یک میلیون و 120 هزار تومان در نوسان باشد. همچنین پیش‌بینی می‌کنیم که قیمت هر سکه بهار آزادی نیز در کانال 11 تا 12 میلیون تومان طی یک ماه آینده در نوسان باشد.


نرخ طلای 18 عیار امروز سه شنبه 11 اذر ماه

 

نرخ طلای 18 عیار امروز سه شنبه 11 اذر ماه 1,107,900 در سامانه ثبت شد.

به گفتهرئیساتحادیهطلاوجواهرتهران،قیمتطلاامروزگرانشد. علتافزایشقیمتطلاوسکهروندصعودیقیمتدلار،انسجهانیونزدیکشدنبهپایانمحدودیت‌هایکروناییاست. ممکناستبابازشدنواحدهایصنفیقیمتطلامجددروندنوسانیداشتهباشد.

ابراهیم محمدولیمعتقداست: هنوزعلتافزایشقیمتانسجهانیمعلومنیست. ممکناستبابازشدنواحدهایصنفیقیمتطلاکمیبیشترازمحدودهفعلیخریدوفروششود.

هر چندکهرئیساتحادیهطلاروندقیمتطلاوسکهرابعدازمحدودیت‌هایکروناییافزایشیپیش‌بینیمی‌کندامادیروزنادربذرافشان،دبیرهیاتمدیرهاتحادیهطلایتهرانگفتهبود: «قیمتطلاروندباثباتیدارد. دراینشرایطافزایشقیمتطلاغیرمنطقیاست.»